Cena storitevNotarska pristojbina za overitev podpisa na pogodbi (prodajna / darilna / menjalna)

Možnost plačila z:

Stroški notarskih pristojbin za overitev podpisa na prodajni / darilni / menjalni pogodbi so odvisni od zneska kupnine oziroma vrednost darila v pogodbi ter od števila oseb, ki pogodbo overjajo. Svoj podpis overja prodajalec, darovalec pri menjalni pogodbi pa vse stranke.

WP Table Builder

Zgoraj navedeni notarski pristojbini za overitev se doda tudi znesek 16,00 EUR + DDV, kar predstavlja dodatek zaradi navedbe opozorila notarja iz 6. odst. 64. čl. ZN, ki je v tem, da notar stranke ob overitvi opozori, da je za vsebino listine notar odgovoren le, če jo sestavi v obliki notarskega zapisa.

* overitev je sočasna, če so osebe, ki overjajo svoj podpis na isti listini, istočasno prisotne v trenutku overjanja


Vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov

– za sestavo zemljiškoknjižnega predloga znaša pristojbina 42,00 EUR + DDV,
– za sestavo zemljiškoknjižnega predloga za oblikovanje etažne lastnine znaša pristojbina 68,00 EUR + DDV.
IZVLEČEK IZ POSEBNEGA DELA NOTARSKE TARIFE

(cene NE vsebujejo DDV)

Možnost plačila z:

I. Pristojbine od vrednosti predmeta notarskih listin

Za sestavo notarske listine, znaša pristojbina glede na vrednost predmeta:

Vrednost predmetaPristojbina APristojbina BPristojbina CPristojbina DPristojbina EPristojbina F
[nad EUR][do EUR][EUR][EUR][EUR][EUR][EUR][EUR]
4594252,50212142105
4592.2955771,2528,5028,5057105
2.2959.18095118,7547,5047,5095105
9.18022.950133166,2566,5066,50133106,40
22.950114.750166207,508383166132,80
114.750367.200314392,50157157314314
367.200750.000576720288288314314
WP Table Builder

Pristojbina A – sestava notarske listine, ki ne spada pod listine v sklope od B do F.

Pristojbina B – sestava naslednjih notarskih listin:
– notarski zapis pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja za življenja,
– notarski zapis pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij (za notarski zapis pogodbe o ureditvi premoženjskih razmerij, če vrednost premoženja ni znana, znaša pristojbina 314,00 EUR),
– notarski zapis pogodbe o dosmrtnem preživljanju,
– notarski zapis izročilne oziroma preužitkarske pogodbe,
– notarski zapis darilne pogodbe za primer smrti,
– notarski zapis gradbene pogodbe ter
– notarski zapis pogodbe mešanega pravnega posla, ki vsebuje bistvene sestavine dveh ali več različnih pogodb.

Pristojbina C – sestava naslednjih notarskih listin:
– notarski zapis posodbene pogodbe,
– notarski zapis pogodbe o prevzemu dolga,
– notarski zapis sporazuma o odstopu pogodbe,
– notarski zapis pogodbe o delu,
– notarski zapis hrambene pogodbe,
– notarski zapis poroštvene pogodbe,
– notarski zapis pogodbe o nakazilu (asignaciji) ter,
– notarski zapis pogodbe o prenosu lastninske pravice na premičninah,

Pristojbina D – sestava naslednjih notarskih listin:
– notarski zapis mandatne pogodbe,
– notarski zapis obsežnejša pooblastila, ki vsebujejo bistvene sestavine pravnega posla,
– notarski zapis oporoke ali volila,
– notarski zapis enostranske izjave glede stvarnih pravic na nepremičninah (vknjižbena dovoljenja, izbrisna dovoljenja, dovoljenja za bremen prosti odpis ipd.),

Pristojbina E (vendar največ 314,00 EUR) – sestava naslednjih notarskih listin:
– notarski zapis zakupne pogodbe*,
– notarski zapis najemne pogodbe*.
* DOLOČITEV VREDNOSTI POGODBE: Vrednost zakupne ali najemne pogodbe se izračuna glede na vrednost zakupnine ali najemnine za dogovorjeno dobo, vendar največ za dobo treh let. Vrednost najemne ali podnajemne pogodbe za stanovanjske prostore se izračuna glede na vrednost najemnine ali zakupnine za dogovorjeno dobo, vendar največ za dobo enega leta.

Pristojbina F (najmanj 105,00 EUR in največ 628,00 EUR) za naslednje notarske storitve:
– popis in cenitev premoženja v skladu z 71. členom Zakona o notariatu

Za overitev podpisa na pogodbi znaša pristojbina glede na osnovo za odmero:

Vrednost predmetaPristojbina
nad EURdo EUREUR
4.5906
4.59020.65516
20.65568.85026
68.850150.00052
WP Table Builder

Pri vrednosti predmeta nad 150.000,00 EUR se za vsakih nadaljnjih 50.000,00 EUR pristojbina poviša za 11,00 EUR, vendar skupaj največ 114,00 EUR, vse povečano za DDV.


Notarska storitevPristojbina
Overitev podpisa na listini, s katero se prenaša lastninska pravica na motornem vozilunajveč 10 EUR + DDV
Overitev podpisa na drugi listini16 EUR + DDV
WP Table Builder

II. Pristojbine, določene po porabi časa

vsaka začeta polovica ure = 26 EUR*

* Urna postavka se uporabi za sestavo listin, če vrednost predmeta ni znana ali se je ne da določiti, ter za notarske storitve, ki jih ni mogoče ovrednotiti po drugih tarifnih postavkah.

III. Pristojbine v stalnem znesku

Notarska storitevPristojbina
Potrditev dejstva, da oseba živi10 EUR + DDV
Potrditev časa, ko je bila listina predložena na vpogled10 EUR + DDV
Overitev izpisov iz družbenih in poslovnih knjig6 EUR + DDV za vsako stran
Overitev prevoda notarske listine, ki ga je stranka sama preskrbela26 EUR +DDV za vsako začeto stran
Izdaja ponovnega odpravka notarske listine21 EUR + DDV
Dovoljenje, da se vpogleda v notarski zapis10 EUR + DDV
Izdaja potrdila o obstoju notarskega zapisa10 EUR + DDV
Overitev prepisa listine2 EUR + DDV za vsako začeto stran
Ustno pravno svetovanje*26 EUR + DDV za vsake začete pol ure
Pisno pravno mnenje*26 EUR + DDV za vsako stran pisnega mnenja
Obrazloženi dopisi strankam in drugim udeležencem*10 EUR + DDV za vsako začeto stran
Kratki dopisi strankam in drugim udeležencem*10 EUR + DDV
Pregled zemljiške knjige, zemljiškega katastra in pregled vpisa v sodnem registru*26 EUR + DDV za vsak vpogled
Priskba izpiskov, mapnih kopij, posestnih listov in izdelava izpiskov iz sodnega registra*10 EUR + DDV za vsak priskrbljeni oz. izdelani izpisek oziroma dokument
WP Table Builder

* Pristojbina se zaračuna samo v primeru, če gre za samostojno storitev.

IV. Pisarniški stroški

vsaka začeta stran = 0,60 EUR*

* Pristojbina se zaračuna za izdelavo odpravkov notarskega zapisa ter overjenih prepisov drugih
notarskih listin, ki jih je obenem z listino izdal isti notar.

Comments are closed.