Cena storitevIZVLEČEK IZ POSEBNEGA DELA NOTARSKE TARIFE

(cene NE vsebujejo DDV)

Možnost plačila z:
HowToPay
 

I. Pristojbine od vrednosti predmeta notarskih listin

Za sestavo notarske listine, znaša pristojbina glede na vrednost predmeta:

 

Pristojbina A – sestava notarske listine, ki ne spada pod listine v sklope od B do D.

Pristojbina B – sestava naslednjih notarskih listin:
– notarski zapis pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja za življenja,
– notarski zapis pogodbe o dosmrtnem preživljanju,
– notarski zapis izročilne oziroma preužitkarske pogodbe,
– notarski zapis darilne pogodbe za primer smrti,
– notarski zapis gradbene pogodbe ter
– notarski zapis pogodbe mešanega pravnega posla, ki vsebuje bistvene sestavine dveh ali več različnih pogodb.

Pristojbina C – sestava naslednjih notarskih listin:
– notarski zapis posodbene pogodbe,
– notarski zapis pogodbe o prevzemu dolga,
– notarski zapis sporazuma o odstopu pogodbe,
– notarski zapis pogodbe o delu,
– notarski zapis hrambene pogodbe,
– notarski zapis poroštvene pogodbe,
– notarski zapis pogodbe o nakazilu (asignaciji) ter,
– notarski zapis pogodbe o prenosu lastninske pravice na premičninah,
– notarski zapis mandatne pogodbe,
– notarski zapis obsežnejša pooblastila, ki vsebujejo bistvene sestavine pravnega posla,
– notarski zapis oporoke ali volila,
– notarski zapis enostranske izjave glede stvarnih pravic na nepremičninah (vknjižbena dovoljenja, izbrisna dovoljenja, dovoljenja za bremen prosti odpis ipd.).

Pristojbina D – sestava naslednjih notarskih listin:
– notarski zapis zakupne pogodbe*,
– notarski zapis najemne pogodbe*.
* DOLOČITEV VREDNOSTI POGODBE: Vrednost zakupne ali najemne pogodbe se izračuna glede na vrednost zakupnine ali najemnine za dogovorjeno dobo, vendar največ za dobo treh let. Vrednost najemne ali podnajemne pogodbe za stanovanjske prostore se izračuna glede na vrednost najemnine ali zakupnine za dogovorjeno dobo, vendar največ za dobo enega leta.

Za overitev podpisa na pogodbi znaša pristojbina glede na osnovo za odmero:

Vrednost predmetaPristojbina
nad EURdo EUREUR
4.5905
4.59020.65514
20.65536.72023
36.72068.85037
68.85084.91546
84.91569

 

Notarska storitevPristojbina
Overitev podpisa na listini, s katero se prenaša lastninska pravica na motornem vozilunajveč 9 EUR
Overitev podpisa na drugi listini14 EUR

II. Pristojbine, določene po porabi časa

vsaka začeta polovica ure = 23 EUR*

* Urna postavka se uporabi za sestavo listin, če vrednost predmeta ni znana ali se je ne da določiti, ter za notarske storitve, ki jih ni mogoče ovrednotiti po drugih tarifnih postavkah.

III. Pristojbine v stalnem znesku

Notarska storitevPristojbina
Potrditev dejstva, da oseba živi18 EUR
Potrditev časa, ko je bila listina predložena na vpogled9 EUR
Overitev izpisov iz družbenih in poslovnih knjig5 EUR za vsako stran
Overitev prevoda notarske listine, ki ga je stranka sama preskrbela23 EUR za vsako začeto stran
Izdaja ponovnega odpravka notarske listine18 EUR
Dovoljenje, da se vpogleda v notarski zapis9 EUR
Izdaja potrdila o obstoju notarskega zapisa9 EUR
Overitev prepisa listine2 EUR za vsako začeto stran
Ustno pravno svetovanje*23 EUR za vsake začete pol ure
Pisno pravno mnenje*23 EUR za vsako stran
Obrazloženi dopisi strankam in drugim udeležencem*9 EUR za vsako začeto stran
Kratki dopisi strankam in drugim udeležencem*9 EUR
Pregled zemljiške knjige, zemljiškega katastra in pregled vpisa v sodnem registru*23 EUR za vsak vpogled
Priskba izpiskov, mapnih kopij, posestnih listov in izdelava izpiskov iz sodnega registra*9 EUR za vsak priskrbljeni oz. izdelani izpisek oziroma dokument

* Pristojbina se zaračuna samo v primeru, če gre za samostojno storitev.

IV. Pisarniški stroški

vsaka začeta stran = 0,50 EUR*

* Pristojbina se zaračuna za izdelavo odpravkov notarskega zapisa ter overjenih prepisov drugih
notarskih listin, ki jih je obenem z listino izdal isti notar.

Comments are closed.