Cena storitevNotarska pristojbina za overitev podpisa na pogodbi (prodajna / darilna / menjalna)

Možnost plačila z:

Stroški notarskih pristojbin za overitev podpisa na prodajni / darilni / menjalni pogodbi so odvisni od zneska kupnine oziroma vrednost darila v pogodbi ter od števila oseb, ki pogodbo overjajo. Svoj podpis overja prodajalec, darovalec pri menjalni pogodbi pa vse stranke.

Zgoraj navedeni notarski pristojbini za overitev se doda tudi znesek 14,00 EUR + DDV, kar predstavlja dodatek zaradi navedbe opozorila notarja iz 6. odst. 64. čl. ZN, ki je v tem, da notar stranke ob overitvi opozori, da je za vsebino listine notar odgovoren le, če jo sestavi v obliki notarskega zapisa.

* overitev je sočasna, če so osebe, ki overjajo svoj podpis na isti listini, istočasno prisotne v trenutku overjanjaIZVLEČEK IZ POSEBNEGA DELA NOTARSKE TARIFE

(cene NE vsebujejo DDV)

Možnost plačila z:

I. Pristojbine od vrednosti predmeta notarskih listin

Za sestavo notarske listine, znaša pristojbina glede na vrednost predmeta:

Vrednost predmeta Vrednost predmeta Pristojbina A Pristojbina B Pristojbina C Pristojbina D Pristojbina E
[nad EUR] [do EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR]
459 37 46,25 18,50 18,50 37
459 2.295 50 62,50 25 25 50
2.295 9.180 83 103,75 41,50 41,50 83
9.180 22.950 117 146,25 58,50 58,50 117
22.950 114.750 146 182,50 73 73 146
114.750 367.200 275 343,75 137,50 137,50 275
367.200 750.000 505 631,25 252,50 252,50 275

Pristojbina A – sestava notarske listine, ki ne spada pod listine v sklope od B do D.

Pristojbina B – sestava naslednjih notarskih listin:
– notarski zapis pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja za življenja,
– notarski zapis pogodbe o dosmrtnem preživljanju,
– notarski zapis izročilne oziroma preužitkarske pogodbe,
– notarski zapis darilne pogodbe za primer smrti,
– notarski zapis gradbene pogodbe ter
– notarski zapis pogodbe mešanega pravnega posla, ki vsebuje bistvene sestavine dveh ali več različnih pogodb.

Pristojbina C – sestava naslednjih notarskih listin:
– notarski zapis posodbene pogodbe,
– notarski zapis pogodbe o prevzemu dolga,
– notarski zapis sporazuma o odstopu pogodbe,
– notarski zapis pogodbe o delu,
– notarski zapis hrambene pogodbe,
– notarski zapis poroštvene pogodbe,
– notarski zapis pogodbe o nakazilu (asignaciji) ter,
– notarski zapis pogodbe o prenosu lastninske pravice na premičninah,
– notarski zapis mandatne pogodbe,
– notarski zapis obsežnejša pooblastila, ki vsebujejo bistvene sestavine pravnega posla,
– notarski zapis oporoke ali volila,
– notarski zapis enostranske izjave glede stvarnih pravic na nepremičninah (vknjižbena dovoljenja, izbrisna dovoljenja, dovoljenja za bremen prosti odpis ipd.).

Pristojbina D – sestava naslednjih notarskih listin:
– notarski zapis zakupne pogodbe*,
– notarski zapis najemne pogodbe*.
* DOLOČITEV VREDNOSTI POGODBE: Vrednost zakupne ali najemne pogodbe se izračuna glede na vrednost zakupnine ali najemnine za dogovorjeno dobo, vendar največ za dobo treh let. Vrednost najemne ali podnajemne pogodbe za stanovanjske prostore se izračuna glede na vrednost najemnine ali zakupnine za dogovorjeno dobo, vendar največ za dobo enega leta.

Za overitev podpisa na pogodbi znaša pristojbina glede na osnovo za odmero:

Vrednost predmeta Pristojbina
nad EUR do EUR EUR
4.590 5
4.590 20.655 14
20.655 36.720 23
36.720 68.850 37
68.850 84.915 46
84.915 69

Notarska storitev Pristojbina
Overitev podpisa na listini, s katero se prenaša lastninska pravica na motornem vozilu največ 9 EUR
Overitev podpisa na drugi listini 14 EUR

II. Pristojbine, določene po porabi časa

vsaka začeta polovica ure = 23 EUR*

* Urna postavka se uporabi za sestavo listin, če vrednost predmeta ni znana ali se je ne da določiti, ter za notarske storitve, ki jih ni mogoče ovrednotiti po drugih tarifnih postavkah.

III. Pristojbine v stalnem znesku

Notarska storitev Pristojbina
Potrditev dejstva, da oseba živi 18 EUR
Potrditev časa, ko je bila listina predložena na vpogled 9 EUR
Overitev izpisov iz družbenih in poslovnih knjig 5 EUR za vsako stran
Overitev prevoda notarske listine, ki ga je stranka sama preskrbela 23 EUR za vsako začeto stran
Izdaja ponovnega odpravka notarske listine 18 EUR
Dovoljenje, da se vpogleda v notarski zapis 9 EUR
Izdaja potrdila o obstoju notarskega zapisa 9 EUR
Overitev prepisa listine 2 EUR za vsako začeto stran
Ustno pravno svetovanje* 23 EUR za vsake začete pol ure
Pisno pravno mnenje* 23 EUR za vsako stran
Obrazloženi dopisi strankam in drugim udeležencem* 9 EUR za vsako začeto stran
Kratki dopisi strankam in drugim udeležencem* 9 EUR
Pregled zemljiške knjige, zemljiškega katastra in pregled vpisa v sodnem registru* 23 EUR za vsak vpogled
Priskba izpiskov, mapnih kopij, posestnih listov in izdelava izpiskov iz sodnega registra* 9 EUR za vsak priskrbljeni oz. izdelani izpisek oziroma dokument

* Pristojbina se zaračuna samo v primeru, če gre za samostojno storitev.

IV. Pisarniški stroški

vsaka začeta stran = 0,50 EUR*

* Pristojbina se zaračuna za izdelavo odpravkov notarskega zapisa ter overjenih prepisov drugih
notarskih listin, ki jih je obenem z listino izdal isti notar.

Comments are closed.