Področje delaPodročje civilnega prava:

 • overitve: na pogodbah in vseh drugih listinah, prepisa listin
 • vpis v zemljiško knjigo: vpisi na podlagi pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, izbrisih hipotek, služnosti (stvarnih, osebnih)
 • hramba listin in denarja
 • sestava raznovrstnih pogodb
prodajna pogodbamenjalna pogodbapogodba o razdružitvi solastnine
delitev nepremičnindarilna pogodbanajemna pogodba
zakupna pogodba zadolžnicaposojilna pogodba
stavbna pravicaposodbena pogodbapogodba o ustanovitvi služnosti
oblikovanje etažne lastnine
sklenitev sporazuma o zavarovanju denarne terjatve, v katerem dolžnik soglaša z neposredno izvršljivostjo terjatve, denarna terjatev upnika pa se zavaruje z ustanovitvijo hipoteke ali neposestne zastavne pravice na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa )
WP Table Builder

Področje dednega prava:

 • sestava in hramba oporok,
 • odpovedi neuvedenemu dedovanju,
 • dedne pogodbe

Področje družinskega prava:

 • urejanje premoženjskih razmerij med zakonci,
 • dogovor o določitvi preživnine za polnoletne otroke, ki se še šolajo

Področje gospodarskega prava:

 • področje statusnega prava

Pri ustanovitvi kakršne koli družbe

 •  kapitalske družbe (npr. družbe z omejeno odgovornostjo d.o.o. ali delniške družbo d.d.) ali
 • osebne (npr. družbe z neomejeno odgovornostjo d.n.o. ali komanditne družbe  k.d.)

ustanovitelji s pomočjo notarja določijo in uredijo:

 • pravila družbe in jih nato lahko tudi spreminjajo pod njegovim nadzorom, po potrebah in interesih, ki se pokažejo v kasnejšem delovanju družbe in različnih življenjskih situacijah,
 • sestava pogodb o prenosu poslovnih deležev,
 • sodelovanje na skupščinah, potrjevanje zapisnikov skupščine delničarjev delniške družbe in sklepi družbenikov o spremembi družbene pogodbe v d.o.o.,
 • prenos poslovanja s.p. na druge osebe.

Notar poskrbi tudi za vpis v sodni poslovni register.

 • Področje insolvenčnega prava

   • Postopek preventivnega prestrukturiranja:
    • Predlogu je potrebno predložiti notarsko overjene izjave upnikov o soglasju z začetkom postopka preventivnega prestrukturiranja,
    • na sporazumu o finančnem prestrukturiranju morajo biti podpisi zastopnikov podpisnikov sporazuma overjeni,
    • ta sporazum se izroči v notarsko hrambo notarju, ki ga hrani trajno.
   • Postopek poenostavljene prisilne poravnave:
    • sestava dolžnikove izjave v notarskem zapisu, da poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika resnično in pošteno prikazuje njegov finančni položaj in poslovanje,
    • izjave, da posodobljeni seznam terjatev resnično in pošteno prikazuje stanje navadnih terjatev upnikov ob začetku postopka prisilne poravnave,
    • sklenitev pogodbe o soglasju za sprejetje poenostavljene prisilne poravnave v notarskem zapisu,
    • notarski zapisnik o izidu glasovanja o sprejetju prisilne poravnave.

Comments are closed.