Pravilna sestava pooblastila za prodajo nepremičnine, ki ga overi notar

Ocena bralcev
[Total: 8 Average: 3.6]

pravilna_sestava_pooblastila

Zakon o notariatu v 2. odstavku 64 a. členu določa, da mora pooblastilo za sklenitev pravnega posla, katerega predmet je nepremičnina, obsegati:

  • navedbo pravnega posla z bistvenimi elementi,
  • navedbo obsega premoženja pooblastitelja, na katero se nanašajo pravni posli, ki jih lahko sklepa pooblaščenec
  • ter navedbo obveznosti pooblaščenca, da bo pooblastitelja predhodno seznanjal s posli, ki jih bo sklepal v okviru pooblastila.

V konkretnem primeru zapisano pomeni, da mora pooblastilo za sklenitev, to je za prodajo nepremičnine, obsegati navedbe:

  • da se pooblaščenca pooblašča za sklenitev prodajne pogodbe za nepremičnino, ki je označena s podatki iz zemljiške knjige,
  • prav tako pa mora biti v pooblastilu določena cena, za katero lahko pooblaščenec pogodbo sklene, to je proda nepremičnino.

Ker je bistveni element prodajne pogodbe predmet (to je nepremičnina) in cena, mora biti v pooblastilu navedena vsaj minimalna cena, za katero se nepremičnina lahko proda.

V pooblastilu je na podlagi zgoraj navedene zakonske določbe potrebno navesti tudi obveznost pooblaščenca, da bo pooblastitelja predhodno seznanjal s posli, ki jih bo sklepal v okviru pooblastila.

Če pooblastilo nima sestavin, ki so zgoraj navedeni, notar overitev podpisa odkloni. Notar je prav tako pred overitvijo podpisa na takšnem pooblastilu dolžan pooblastitelja natančno opozoriti na pravne posledice, ki izhajajo iz takšnega pooblastila. Iz tega razloga notar na pooblastilo navede tudi opozorilo o pravnih posledicah sklenitve pravnega posla.

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.