Kaj je overitev podpisa?

Overitev podpisa

Overitev podpisa pomeni, da notar potrdi, da ste neko listino res podpisali oz. priznali, da je podpis, ki je že bil na tej listini, res vaš. Pogodba mora biti predhodno podpisana s strani vseh strank pogodbe.

Za overitev podpisa potrebujete svoj osebni dokument (osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje), na podlagi katerega bo notar ugotovil vašo istovetnost, pri overitvi določenih pogodb pabodo potrebni tudi drugi dokumenti. Če osebnega dokumenta nimate, lahko vašo istovetnost potrdita dve poslovno sposobni polnoletni osebi s svojima osebnima dokumentoma.

Overitev podpisa lahko opravite tudi na drugačnih listinah (izjavah, potrdilih).

Pri overitvi podpisa je pomembno, da notar ni odgovoren za vsebino listine in ni dolžan ugotavljati, ali stranke smejo skleniti posel, na katerega se listina nanaša, če je listino sestavila tretja oseba oz. ste jo sestavili sami. Notar upošteva vsebino listine le, kolikor predpis veže overitev podpisa na izpolnitev določenih pogojev.

Pravilna sestava pooblastila za prodajo nepremičnine, ki ga overi notar

pravilna_sestava_pooblastila

Zakon o notariatu v 2. odstavku 64 a. členu določa, da mora pooblastilo za sklenitev pravnega posla, katerega predmet je nepremičnina, obsegati:

 • navedbo pravnega posla z bistvenimi elementi,
 • navedbo obsega premoženja pooblastitelja, na katero se nanašajo pravni posli, ki jih lahko sklepa pooblaščenec
 • ter navedbo obveznosti pooblaščenca, da bo pooblastitelja predhodno seznanjal s posli, ki jih bo sklepal v okviru pooblastila.

V konkretnem primeru zapisano pomeni, da mora pooblastilo za sklenitev, to je za prodajo nepremičnine, obsegati navedbe:

 • da se pooblaščenca pooblašča za sklenitev prodajne pogodbe za nepremičnino, ki je označena s podatki iz zemljiške knjige,
 • prav tako pa mora biti v pooblastilu določena cena, za katero lahko pooblaščenec pogodbo sklene, to je proda nepremičnino.

Ker je bistveni element prodajne pogodbe predmet (to je nepremičnina) in cena, mora biti v pooblastilu navedena vsaj minimalna cena, za katero se nepremičnina lahko proda.

V pooblastilu je na podlagi zgoraj navedene zakonske določbe potrebno navesti tudi obveznost pooblaščenca, da bo pooblastitelja predhodno seznanjal s posli, ki jih bo sklepal v okviru pooblastila.

Če pooblastilo nima sestavin, ki so zgoraj navedeni, notar overitev podpisa odkloni. Notar je prav tako pred overitvijo podpisa na takšnem pooblastilu dolžan pooblastitelja natančno opozoriti na pravne posledice, ki izhajajo iz takšnega pooblastila. Iz tega razloga notar na pooblastilo navede tudi opozorilo o pravnih posledicah sklenitve pravnega posla.

Seznam spletnih javnih evidenc

V tabeli se na enem mestu zbrane vse najpommebnejše javne evidence.

GURS (eProstor-velikost in vrednost nepremičnin)http://www.e-prostor.gov.si/
Zemljiška knjiga (potrebna registracija in digitalno potrdilo)https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/prijava.html
AJPES (javni podatki o družbah, register zastavnih pravic na premičninah)http://www.ajpes.si/
Sodna praksa na spletni strani sodiščahttp://sodnapraksa.si/
Koristni upravni postopkihttp://e-uprava.gov.si/
Pravni red RS (zakoni in drugi pravni akti)http://pisrs.si/Pis.web/pravniRedRS
Sisbon (»Moj SISBON« je spletna aplikacija, ki fizičnim osebam v Sloveniji omogoča vpogled v podatke, ki so o njih zbrani v sistemu izmenjave informacij o boniteti strank SISBON – potrebno je digitalno potrdilo) http://sisbon.si/sl
Register kulturnih spomenikov (spomeniško varstvo nepremičnin)http://rkd.situla.org/
Register znamk in patentov (seznam registriranih patentov in blagovnih znamk) http://www2.uil-sipo.si/
Finančna uprava https://edavki.durs.si/
Davki v primerih prodaje nepremičninhttp://www.fu.gov.si/.../davek_na_dediscine_in_darila/
Davki v primerih podaritve nepremičninhttp://www.fu.gov.si/.../davek_na_dediscine_in_darila/

Kaj potrebujem za overitev podpisa na listini?

osebni_dokument

Pri overitvi listine je oseba, ki overja svoj podpis, dolžna predložiti svoj veljaven osebni dokument, ki izkazuje istovetnost (identifikacijo) osebe. Gre za javne listine, kamor štejemo vse dokumente, ki so opremljeni s fotografijo in jih je izdal državni organ. Javne listine so:

 • osebna izkaznica,
 • potna listina,
 • obmejna prepustnica,
 • vozniško dovoljenje,
 • orožni list in
 • potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna.

Pri overitvi podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu, s katerim se dovoljuje vpis pridobitve pravice (pogodba o prenosu nepremičnin), mora notar preveriti pravilnost podatka o EMŠO oziroma enolični identifikacijski številki osebe, v katere korist se vpis dovoljuje, in v overitveni klavzuli navesti listino, na podlagi katere je preveril ta podatek in državljanstvo te osebe. Ker vozniško dovoljenje, obmejna propustnica in potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna ne izkazujejo državljanstva, je pri overitvi podpisa na pogodbi, katere predmet je prenos nepremičnin oseba, ki overja podpis, dolžna predložiti osebni dokument osebe, v korist katere se dovoljuje vpis, pri čemer je ta osebni dokument lahko le osebna izkaznica, potni list in orožni list.

Katere dokumente potrebujem za sklenitev prodajne ali darilne (menjalne) pogodbe, katere predmet je nepremičnina?

sklenitev_darilne_pogodbe

Če sklepate prodajno (darilno, menjalno) pogodbo za stanovanje ali poslovni prostor, oboje kot posamezni del v etažni lastnini, potrebujete podatek o identifikacijskem znaku, s katerim je vaša nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo.

Če je predmet pogodbe, nepremičnina kot samostojna parcela (zemljišče, hiša, gozd), morate pridobiti potrdilo o namenski rabi zemljišča, ki ga izda občina, na območju katere nepremičnina leži. Iz potrdila bo razviden podatek o namenski rabi nepremičnine. Če nepremičnina leži na območju stavbnih zemljišč, se pogodba lahko sklene. Če pa nepremičnina leži na območju kmetijskih ali gozdnih zemljišč, je potrebno upoštevati določbe Zakona o kmetijskih zemljiščih, če nepremičnina leži v varovalnem območju, je potrebno upoštevati določbe Zakona o ohranjanju narave, če nepremičnina leži v območju, ki je strateškega pomena za obrambo, je potrebno upoštevati določbe Uredbe o določitvi objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo izvajanje

Katere pogodbe se morajo skleniti v obliki notarskega zapisa?

katere_listineV obliki notarskega zapisa morajo biti sklenjeni naslednji pravni posli:

 1. pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema in zunajzakonskima partnerjema,
 2. pogodbe o razpolaganju s premoženjem oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost,
 3. sporazumi o odpovedi neuvedenemu dedovanju,

drugi pravni posli, za katere zakon določa, da morajo biti sklenjeni v obliki notarskega zapisa, npr. pogodba o dosmrtnem preživljanju, izročilna pogodba, pogodba o preužitku, darilna pogodba za primer smrti, pogodba o prenosu poslovanja s.p. na druge osebe, pogodba o pripojitvi, združitvi, oddelitvi gospodarske družbe .

Kaj je APOSTILE (mednarodna overitev)?

apostile

Če se bo listina, na kateri je podpis notarsko overjen, uporabljala v tujini, jo je potrebno dodatno overiti (APOSTILLE) skladno z Zakonom o overitvi listin v mednarodnem prometu (Ur.l. RS, št. 64/2001).

Apostille pomeni posebno mednarodno overitev pristnosti podpisa notarja na dokumentu v matični državi. Ta mednarodna overitev se lahko opravi pri okrožnem sodišču na območju katerega ima notar svoj sedež oziroma na Ministrstvu za pravosodje. Apostille ni potreben. če je z mednarodno pogodbo (sporazum med dvema državama) določeno drugače.