Overitev prodajne ali darilne (menjalne) pogodbe za nepremičnino?

sklenitev_darilne_pogodbe

V nadaljevanju so podani napotki, kateri dokumenti so potrebni, da lahko notar napravi overitev podpisa prodajalca oz. darovalca na pogodbi.

Dokumente lahko pridobite sami, lahko pa izpolnjevanje obrazcev prepustite strokovnjakom. 


OSNOVNI POGOJI

Pred overitvijo podpisa prodajalca oz. darovalca na pogodbi morajo biti izpolnjene naslednje predpostavke:

  • Pogodba mora biti priglašena na FURS. Na pogodbi morajo biti odtisnjeni žigi FURS, da je bil davek na promet z nepremičninami oziroma darilo plačan, oziroma da je pogodba prosta plačila davka ali da so stranke oproščene plačila davka
  • Notarju je potrebno dostaviti tudi osebni dokument kupca / obdarjenca (kopija osebne izkaznice ali potnega lista). OPOMBA: Vozniško dovoljenje ne zadošča, ker ne izkazuje državljanstva.
1. Nepremičnina kot etažna lastnina

Če sklepate prodajno pogodbo (darilno ali menjalno) za stanovanje ali poslovni prostor, oboje kot posamezni del v etažni lastnini, mora biti v pogodbi nepremičnina vpisana s podatki o identifikacijskem znaku (oznaka dela stavbe), s katerim je nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo.

2. Nepremičnina kot samostojna parcela

Če je predmet pogodbe nepremičnina kot samostojna parcela (zemljišče, hiša, gozd), morate notarju pred overitvijo predložiti tudi potrdilo o namenski rabi zemljišča, ki ga izda občina, na območju katere nepremičnina leži. Iz potrdila bo razviden podatek o namenski rabi nepremičnine.

Če iz potrdila izhaja, da ima občina na zemljišču predkupno pravico, je potrebno ob overitvi prodajne pogodbe predložiti tudi izjavo občine, da slednja ne sprejema ponudbe prodajalca ali dokazila o tem, da je že preteklo 15 dni od njegove ponudbe in pisno ponudbo, ki jo je poslal nosilcu predkupne pravice. Izjava občine ne sme biti starejša od 2 mesecev od dneva sklenitve prodajne pogodbe.

VSA POTRDILA MORAJO BITI PREDLOŽENA V ORIGINALU!

DODATNI POGOJI (Nepremičnina kot samostojna parcela)

a) Nepremičnina je kmetijsko ali gozdno zemljišče

Če nepremičnina leži na območju kmetijskih ali gozdnih zemljišč, je potrebno upoštevati določbe Zakona o kmetijskih zemljiščih. Zato je potrebno priložiti tudi odločbo Upravne enote, s katero je slednja pravni posel odobrila oziroma potrdila, da odobritev ni potrebna. Na odločbi mora biti odtisnjen žig o pravnomočnosti odločbe. Odločbo Upravne enote je potrebno priložiti tudi v primeru, če je nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče, vendar iz zemljiške knjige izhaja podatek, da nepremičnina spada pod zaščiteno kmetijo.

b) Nepremičnina leži v varovalnem območju

Če nepremičnina leži v varovalnem območju, je potrebno upoštevati določbe Zakona o ohranjanju narave. Notarju je potrebno priložiti soglasje Upravne enote v skladu z Zakonom o ohranjanju narave. Upravna enota soglasje izda na podlagi vložene izjave.

c) Nepremičnina leži v območju strateškega pomena za obrambo

Če nepremičnina leži v območju, ki je strateškega pomena za obrambo, je potrebno upoštevati določbe Uredbe o določitvi objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo izvajanje. V tem primeru je potrebno notarju predložiti soglasje MORS o sklenjenem pravnem poslu. Na odločbi mora biti odtisnjen žig o pravnomočnosti odločbe.

d) Nepremičnina predstavlja kulturni spomenik državnega ali lokalnega pomena

Če nepremičnina predstavlja kulturni spomenik državnega ali lokalnega pomena ali gre za nepremičnino v vplivnem območju nepremičnega spomenika državnega pomena, če je tako določeno v aktu o razglasitvi, je notarju potrebno predložiti izjavo države oziroma lokalne skupnosti (obeh kot predkupnih upravičencev), da odstopa od uveljavitve predkupne pravice oziroma dokazila, da je potekel rok glede izjave o nameravani prodaji in o pogojih prodaje, vse v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine.